San Diego's #1 Real Bearded Santas!

Santa Randal
Santa Thom
Santa Dale
Santa Bob F.
Santa Jim B
Santa Stephen
Santa Joe
Santa James
Santa Carlos (Bilingual)
Santa Jack
Santa Bobby K.
Santa Mike
Santa Bob P.
Santa Vince
Santa John F.
Santa Rob
Santa Matt
Santa Eric
Santa Earl
Santa Bruce
Santa Terry
Santa Dave
Santa Rod S.
Santa Richard
Santa Gus

UNAVAILABLE FOR 2022 SEASON

Santa Bobby
Santa Bob H.
Santa Steve E.
Santa Mark H.
Santa Charlie P.
Santa Tony
Santa Markie H.
Santa Bill W.
Santa Don D.
Santa Rowdy M.
Santa Mike
Santa Shuggy
Santa Mark J
Santa Morris (2 Suits)
Santa Larry